Digital Learning Platform

แพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

ชุดโครงการวิจัยการขับคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)  และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
ภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  เลขที่ A13F660082